← Späť

Financovanie benefitov s takmer žiadnym budgetom

07.01.2021

V dnešnom článku vám prezradíme tri rôzne spôsoby, ako na financovanie benefitov a ako ich využiť efektívne, aby ste sa už nikdy nemuseli zaoberať vetou “Nemáme na to budget”.

Financovanie benefitov v spoločnostiach

a) Čerpanie zo sociálneho fondu

Každá firma či spoločnosť má interne nastavené smernice, ako plniť a čerpať zdroje v sociálnom fonde. Základom na určenie prídelu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu (za kalendárny rok alebo mesiac, podľa toho o aký prídel ide – ročný alebo mesačný).

Spoločnosť musí odviesť najmenej 0,6% na tvorenie soc. fondu no firmy, ktoré:

 1. za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli zisk a
 2. splnili všetky daňové povinnosti voči štátu, obci a vyššiemu územnému celku a
 3. splnili všetky odvodové povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,

môžu sociálny fond tvoriť až do výšky 1%.

Ak spoločnosť nemá v kolektívnej zmluve dohodnuté ďalšie tvorenie soc. fondu, je povinná poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, a to takému zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou, a ktorého priemerný mesačný zárobok v roku 2020 nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2018, t.j. nepresahuje 506,50 €.

Tvorba sociálneho fondu ďalšími zdrojmi nie je daňovým výdavkom u žiadneho zo zamestnávateľov.

Ako je to so zdanením?

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaného podľa zákona o sociálnom fonde príjmom zo závislej činnosti (peňažné, ako i nepeňažné príjmy).

To znamená, že zamestnávateľ ich, tak ako mzdu zamestnanca zdaní preddavkom na daň zo závislej činnosti sadzbou dane vo výške 19 %.

V prípade, že vyplatený príspevok zo sociálneho fondu patrí medzi príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené, zamestnávateľ tento príjem zamestnancovi nezdaní. Ide o napr. hodnotu stravy na pracovisku poskytnutej spoločnosťou, rekreačný príspevok, pitný režim (nealkoholický) na pracovisku a iné.

b) Čerpanie náhradného plnenia

Ide o povinný odvod, ktorému sa nevyhnete, máte však viacero možností, ako ho využiť. Jeho najväčšou výhodou je, že si vďaka náhradnému plneniu môžete dovoliť všetko, čo by ste v rámci čerpania sociálneho fondu nemohli, pretože zamestnávateľ by vám pravdepodobne dal stopku so slovami “na to budget nemáme”.

Pozor na aktivity z tzv. nefinančného príjmu – tie sa musia dodaňovať zamestnancovi za predpokladu, že nie sú oslobodené od dane (viď bod č. 1 o sociálnych fondoch).

Viac o náhradnom plnení si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku, kde sme sa tejto téme venovali podrobnejšie.

c) Poukázanie 2% z dane na neziskovú organizáciu / občianske združenie

Možno sa pýtate ako je to možné, a či je naozaj v poriadku za poukázané 2% aj očakávať niečo naspäť. Odpoveď je áno, a dokonca tento typ financovania je rozšírený aj v zahraničí (aj keď samozrejme každá krajina má iné odvodové povinnosti, princíp je rovnaký).

podpora.financnasprava.sk uvádza, že financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne sú uvedené aj v stanovách/štatútoch/nadačných listinách.

§50 hovorí o:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Administratívne výdavky (napr. nájom, účtovníctvo, reklama,…), ktoré priamo neslúžia na napĺňanie účelu, je možné financovať z 2% čiastočne, t.j. ak organizácia realizuje aktivity, ktoré nie sú financované z 2% a aj aktivity, ktoré sú financované z 2%, tak v zodpovedajúcom pomere je možné financovať aj administratívne výdavky z 2%.

V praxi to teda znamená, že poukázaním 2% občianskemu združeniu/neziskovej organizácii umožníte rozvíjať činnosť/podporovať cieľ organizácie, ktorá ho má v štatúte/stanovách jasne definované. Organizácia, ktorá má v stanovách napr. šírenie osvety (vzdelávanie formou prednášok) môže túto činnosť realizovať aj u Vás v rámci firmy, samozrejme bezodplatne.

OZ Naozaj Zdravá Firma

Príkladom môže byť aj iniciatíva OZ Naozaj Zdravá Firma, na vzniku ktorej sme sa spolupodieľali aj my počas koronakrízy. OZ NZF združuje odborníkov z oblasti zdravia a športu na celom Slovensku (lekári, tréneri…). Snahou OZ je podporovať odborníkov aj počas krízy a ponúknuť im priestor na vykonávanie svojej odbornej činnosti a podpora vedy a výskumu v daných oblastiach.

Neodmysliteľnou súčasťou je budovanie dlhodobo udržateľného zdravia na pracovisku formou vzdelávania. Šírime osvetu vo firmách a spoločnostiach bezodplatne na rôzne témy – či je to syndróm vyhorenia, potrebujete poradiť ako zvládnuť pracovný nápor s blížiacim sa koncom roka počas homeoffice, alebo potrebujete prediskutovať svoje ťažkosti napríklad s imunológom…

Ak preferujete podporu občianskych združení svojimi 2% z dane a chcete tak zabezpečiť benefit pre svojich zamestnancov formou prednášok a vzdelávania o zdraví, môžete tak urobiť prostredníctvom info@nzf.sk

Kontaktujte nás aj v prípade, že máte záujem sa o financovaní benefitov dozvedieť viac, alebo chcete prekonzultovať vaše možnosti.

Mgr. Igor SCHILD
špecialista na financovanie benefitov
Chief Financial Officer v Health Services Group