EÚ projekty

Health Services s.r.o.

realizuje projekt s názvom

“Nediskriminujme telo či dušu“ 

trvanie projektu: 01/2021 – 12/2021  |  kód projektu ITMS2014+ 312041Y430  | výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja         

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk  |  www.employment.gov.sk  |  www.ia.gov.sk

Health services ako spoločnosť s ručením obmedzeným sa rozhodla v roku 2021 zrealizovať projekt, ktorý sa zameriava na prevenciu a elimináciu rôznych foriem diskriminácie prostredníctvom špecializovaných poradcov. Projekt s názvom  „Nediskriminujme telo či dušu“ a jeho aktivity sú definované ich typom. Cieľom projektu nie sú len jednotlivci, ale aj rôzne skupiny, ktoré sú ohrozené diskrimináciou, sociálnym vylúčením alebo  chudobou. Miesto, kde sa projekt realizuje je Bratislava – mestská časť Ružinov. Projekt a jeho realizácie bude prebiehať počas 12 mesiacov. Hlavnými a merateľnými ukazovateľmi projektu sú počet zamestnávateľov/ inštitúcii, ktoré po ukončení projektu budú poskytovať vzdelávanie a poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (10 subjektov/inštitúcii). Ďalším merateľným ukazovateľom je počet zapojených uchádzačov ohrozených diskrimináciou, ktorí využijú poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (200 účastníkov).

Menu