PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH
SPOLOČNOSŤOU HEALTH SERVICES, S. R. O.
 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Health Services, s. r. o., so sídlom Iľjušinova 6/1030, Bratislava 851 01, IČO: 46 144 382, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72636/B („Health Services“).
  • Spoločnosť Health Services poskytuje svojim klientom (ďalej len „Klienti“) služby v oblasti zdravého životného štýlu, zdravia a relaxu. V rámci poskytovania týchto služieb spoločnosť Health Services organizuje pre zamestnancov svojich Klientov rôzne športové podujatia, masáže, jogu, teambuldingy, stretnutia so zdravotníckymi odborníkmi, a iné aktivity, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu zamestnancov Klientov (ďalej len „Podujatia“). Spoločnosť Health Services je ďalej pre účely týchto Pravidiel označovaná aj ako „Prevádzkovateľ“.
  • Tieto Pravidlá sa nevzťahujú na prípady, kedy Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa, ktorý sa podieľa na spracovaní osobných údajov v mene a na účet tretích strán, ktoré majú postavenia prevádzkovateľov v zmysle aplikovateľných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Pre podrobnosti týkajúce sa týchto prípadov Prevádzkovateľ odkazuje na osobitné podmienky, resp. pravidlá ochrany osobných údajov uplatňované týmito tretími stranami.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorou, podľa okolností, môže byť:
   • účastník Podujatia, t. j. zamestnanec Klienta (ďalej len „Účastník Podujatia“),
   • obchodný partner alebo zástupca obchodného partnera Prevádzkovateľa, najmä člen štatutárneho orgánu alebo iná kontaktná osoba určená obchodným partnerom v rozsahu v akom bude osobné údaje takejto osoby poskytnuté alebo sprístupnené Prevádzkovateľovi;
   • návštevník webového sídla Prevádzkovateľa (healthservices.sk) (ďalej len „Webstránka“), ak by poskytol Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, v súvislosti s  prípadnými otázkami v sekcií „KONTAKTUJTE NÁS“; a
   • osoba, ktorá sa prihlásila na odber marketingových a propagačných materiálov Prevádzkovateľa.
  • Vo vzťahu k Účastníkom Podujatia môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v  rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu termínu Podujatia Účastníkom Podujatia, medzi ktoré patrí (i) krstné meno; priezvisko; (ii) e-mailová adresa; a (iii) informácia o Podujatí, ktorého sa Účastník zúčastní. Osobné údaje v rozsahu krstné meno a e-mailová adresa Účastník Podujatia uvedie do rezervačného formulára Prevádzkovateľa dostupného prostredníctvom systému „Registračný systém“.
  • Vo vzťahu k osobám podľa bodu 1.2 týchto Pravidiel (t.j., obchodným partnerom alebo ich zástupcom) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutej osoby ako obchodného partnera alebo povereného zástupcu obchodného partnera. Podľa okolností pôjde o nasledujúce osobné údaje: [(i) titul, meno, priezvisko; (ii) adresa pobytu; (iii) dátum narodenia; (iv) údaje o bankovom spojení; (v) pracovná pozícia; (vi) e-mailová adresa; (vii) telefónne číslo. Podľa konkrétnych okolností aj ďalšie osobné údaje, ktoré obchodný partner odôvodnene poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s ich obchodným vzťahom].
  • Vo vzťahu k osobám podľa bodu 1.3 týchto Pravidiel (t. j. návštevníkom Webstránky) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu, v akom mu dotknutá osoba tieto osobné údaje poskytne. Podľa okolností môže ísť o nasledovné osobné údaje: [(i) meno a priezvisko; (ii) e-mailová adresa; (iii) označenie zamestnávateľa; (iv) identifikácia požiadavky].
  • Vo vzťahu k osobám podľa bodu 1.4 týchto Pravidiel (t. j. osobám, ktoré sa prihlásili na odber marketingových a propagačných materiálov) môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v rozsahu [(i) meno a priezvisko; a (ii) e-mailová adresa].
  • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby, ktorá mu tieto osobné údaje poskytne spôsobom uvedeným vyššie.
  • [Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Ak nie je príslušnými právnymi predpismi určená iná nevyhnutná doba spracúvania, takouto dobou je vo všeobecnosti:
   • vo vzťahu k osobným údajom Účastníkov Podujatia podľa bodu 1.1, doba, ktorá plynie od rezervácie termínu Podujatia, až do troch (3) pracovných dní od uskutočnenia alebo zrušenia Podujatia.
   • vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb podľa bodu 1.2, doba, ktorá plynie odo dňa poskytnutia osobných údajov, až do skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom Prevádzkovateľa;
   • vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb podľa bodu 1.3, doba, ktorá plynie odo dňa poskytnutia osobných údajov, až do zodpovedania dotazu / otázky dotknutej osoby;
   • vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb podľa bodu 1.4, doba, ktorá plynie odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania marketingových a propagačných materiálov, až do uplynutia 3 rokov od udelenia súhlasu.
  • Po uplynutí doby spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované skartovaním, vymazaním alebo iným spôsobom potrebným na zabránenie ich ďalšieho spracúvania, ibaže by právne predpisy vzťahujúce sa na Prevádzkovateľa určili iný alebo konkrétny spôsob nakladania s osobnými údajmi dotknutej osoby.
 3. ÚČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníkov Podujatia podľa bodu 1.1 výlučne pre účely rezervácie termínu účasti dotknutej osoby na Podujatí a informovania dotknutej osoby o prípadnej zmene termínu alebo zrušení Podujatia. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v jeho záujme na poskytovaní možnosti dotknutým osobám rezervovať si termín účasti na Podujatí, informovať dotknuté osoby o zmene termínu alebo zrušení Podujatia, a tým prispieť k zlepšeniu a zefektívneniu kvality služieb poskytovaných Klientom. Po dôkladnom zvážení Prevádzkovateľ dospel k záveru, že jeho oprávnený záujem v tomto prípade prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že poskytovanie možnosti rezervovať si termín účasti na Podujatí, byť informovaní o zmene termínu a zrušení Podujatia je aj v záujme samotných dotknutých osôb.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 1.2 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je v tomto prípade nevyhnutnosť plnenia zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak je zmluva uzavretá s obchodným partnerom, ktorý je dotknutou osobou) alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak je zmluva uzavretá s obchodným partnerom, ktorý je právnickou osobou a osobné údaje sa spracúvajú napr. o štatutárnych zástupcoch obchodného partnera). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je v takom prípade zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy medzi ním a jeho obchodným partnerom. Po dôkladnom zvážení Prevádzkovateľ dospel k záveru, že jeho oprávnený záujem v tomto prípade prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 1.3 výlučne na účely zodpovedania otázky (dotazu) návštevníka Webstránky. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je oprávnený záujem tretej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a to návštevníka Webstránky, ktorý otázku (dotaz poskytuje). Oprávnený záujem spočíva v jeho záujme na získaní informácií napr. o Webstránke, aktivitách Prevádzkovateľa a/alebo o Podujatiach.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 1.4 týchto Pravidiel na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby.
  • Ak to okolnosti budú vyžadovať, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracované aj na účely uplatňovania alebo hájenia práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo vzťahu s dotknutou osobou. V takom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov.
 4. PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
  • Ak s tým dotknutá osoba bude súhlasiť, osobné údaje dotknutej osoby byť poskytnuté aj ďalším tretím stranám, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje ako napríklad [obchodným partnerom, ktorý budú poskytovať odborné poradenstvo na Podujatiach, viesť tréningy, jogu alebo prednášať na Podujatiach].
  • Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu).
  • Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním poveril a ktoré spracúvajú osobné údaje na vyššie uvedené účely v mene Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ s každou takouto osobou uzatvoril zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY
  • V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou a týmito Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby:
   • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
   • právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
   • právo namietať spracúvaniu osobných údajov;
   • právo na prenosnosť osobných údajov,
   • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3 týchto Pravidiel, a to doručením písomného oznámenia na adresu Prevádzkovateľa alebo doručením správy elektronickej pošty na nižšie určenú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, ako aj
   • právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk.
  • Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov podľa týchto Pravidiel nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou. Ak Účastník Podujatia neposkytne svoje osobné údaje podľa tejto Zmluvy, Prevádzkovateľ nebude môcť zabezpečiť pre Účastníka Podujatia rezerváciu termínu Podujatia a informovať ho o zmene termínu, príp. zrušení Podujatia. Ak dotknuté osoby neposkytnú správne osobné údaje pre účely zasielanie propagačných a informačných materiálov  a/alebo pre účely zodpovedania dotazov na ich otázky, Prevádzkovateľ nebude mať možnosť takýmto osobám zasielať propagačné a informačné materiály a/alebo odpovedať na ich dotazy.
 6. RÔZNE
  • Prevádzkovateľ prijal potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom dotknutých osôb. Napriek týmto opatreniam Prevádzkovateľ však nemôže garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.
  • Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje automatizovane (v elektronickej podobe) prostredníctvom bežne dostupných prostriedkov na to určených ako aj neautomatizovane (v listinnej podobe) spôsobom zabezpečujúcim ochranu spracúvaných osobných údajov (napr. uložením dokumentov obsahujúcich osobné údaje do uzamykateľnej skrine alebo priestoru).
  • Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade s týmito Pravidlami nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2021.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o každej takejto zmene vopred, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na webovom sídle Prevádzkovateľa. Dotknutým osobám, ktoré uviedli svoje e-mailové adresy môže byť zároveň zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú oznámili Prevádzkovateľovi. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na webovom sídle Prevádzkovateľa. Preto sa návštevníkom webového sídla a dotknutým osobám odporúča, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať.
  • Pre účely komunikácie a odpovedania dotazov určuje Prevádzkovateľ nasledovnú e-mailovú adresu: info@healthservices.sk.
 8. SÚHLAS SO ZASIELANÍM MARKETINGOVÝCH A PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV
  • Udelením súhlasu so zasielaním marketingových a propagačných materiálov dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu [(i) meno a priezvisko; a (ii) e-mailová adresa] na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom sa pre účely tohto súhlasu rozumie spoločnosť Health Services, s. r. o., so sídlom Iľjušinova 6/1030, Bratislava 851 01, IČO: 46 144 382, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72636/B.
  • Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia.
  • Podrobnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom upravujú „Pravidlá ochrany osobných údajov“, ktoré sú dostupné na webovom sídle healthservices.sk (ďalej len „Pravidlá“).
 9. PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
  • Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu).
  • Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním poveril a ktoré spracúvajú osobné údaje na vyššie uvedené účely v mene Prevádzkovateľa. [Prevádzkovateľ s každou takouto osobou uzatvoril zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov].
 10. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY
  • V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou alebo Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby:
   • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
   • právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,
   • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   • právo namietať spracúvaniu osobných údajov,
   • právo na prenosnosť osobných údajov,
   • právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to doručením písomného oznámenia na adresu Prevádzkovateľa alebo doručením správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu [info@healthservices.sk], a
   • právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk.
  • Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene svojich osobných údajov. Ak dotknutá osoba neposkytne svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude môcť dotknutej osobe zasielať marketingové a propagačné materiály.
Menu